Herbs
7 doses/piece, Replenishing heart qi, replenishing heart and blood, dredging cardiovascular,Tcm Herbal
Total weight: 693 gramsHan Yu Pin Yin : Dan Shen , Chuan Xiong , Ge Gen , Gui Zhi , Gan Ca..
Sale
7 doses/piece, Shengqing Jiangzhuo Decoction, lose weight Slimming, Tcm Herbal
Total weight: about 1295 grams,Astragalus, Atractylodes, Bupleurum, Poria, Lotus Leaf, Tangerine Pee..
Sale
7 doses/piece, Yi Zi Decoction/Treat Hemorrhoids, Tcm Herbal
Total weight: 364 gramsBupleurum, Angelica, Cimicifuga, Scutellaria, Licorice, Rhubarb, Sanguis, Sop..
Showing 289 to 291 of 291 (19 Pages)